SITTBÄNKAR TILL OMKLÄDNINGSRUM

Färdiga sittbänkar

Många olika möjligheter och kvalitet. Individuellt och enhetligt projekt.

Omkläd­ning­srum är inte bara skåp.

Varje omkläd­ning­srum behöver ju sittbän­kar. Sittbän­kar ökar använ­dar­kom­fort och garan­te­rar lämpliga förhål­lan­den för att byta om. Med optimala standard­mått uppfyl­ler inred­nin­gen de flesta använ­da­res behov. Vi kan tillver­ka olika modeller, också på indivi­du­ell bestäl­l­ning, utan att förlora samma parame­trar. Vi erbjuder många olika färger och kulörer för att anpassa inred­nin­gen efter rummets estetik.

Färdiga sittbän­kar

Det gör inget om dina sittbän­kar levere­ras utan monte­ring, allt förbe­reds så att du kan montera dem själv lätt och enkelt.

All inclu­si­ve

Trans­port, leverans och uppstäl­l­ning inklu­si­ve monte­ring. Allt på plats, säkert och i tid. Du kan alltid lita på vårt profes­sio­nel­la och snälla teama.

Användning:
 • omkläd­ning­srum på hälso­klub­bar och gym 
 • omkläd­ning­srum på arbet­splat­ser
 • cykel­skåp
 • hotel­l­skåp
Möjligheter:

 • valfri storlek
 • många olika kulörer (RAL, lamine­rad skiva, MDF-skiva, ekoskinn eller cordura, HPL) 
 • galva­ni­se­rat stål (*alter­na­tiv)
Typer:

 • stort urval olika moduler och typer av bänkar 
 • sittpuf­far
 • sittbän­kar klädda med “cordura”-tyg, natur­ligt skinn eller ekoskinn 
Fördelar:

 • sittbän­kar passar perfekt till skåp 
 • enhetligt och fullstän­digt projekt med anpas­sa­de ATEPAA skåp 
 • möjli­ghet till att tillver­ka person­ligt anpas­sa­de möbler 
 • högkva­li­ta­ti­va sittbän­kar kan användas i utrymmen inredda enligt högsta standar­der

ATEPAA projekt före avslutning.

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest