RECEPTIONER, HÄLSOBARER, SKÅP M.FL.

Möbler anpassade just för hälsoklubbar

Många olika möjligheter och kvalitet.

Vi designar och tillver­kar möbler anpas­sa­de just för hälso­klub­bar. En recep­tion, hälsobar eller andra speciellt anpas­sa­de möbler är ju en av de nyckel­de­tal­jer­na på en hälso­klubb. Det blir viktigt att designa dessa med fokus på ergonomi dock utan att förlora den moderna och unika looken som blir enhetlig med hela anläg­gnin­gen. Vi har arbetat med hälso­klub­bar i många år och vet exakt vad som ska finnas var och hur ska inred­nin­gen ställas upp. Våra kunder uppskat­tar inte bara projekt eller kvalitet på själva inred­nin­gen utan också vår profes­sio­nel­la rådgi­vning.

Både små mysiga hälso­klub­bar och nätverk med stora gyman­läg­gnin­gar ska alltid skilja sig från varandra och en väl genom­tänkt inred­ning med origi­nell design är nyckeln.

Färdiga möbler

Det gör inget om dina sittbän­kar levere­ras utan monte­ring, allt förbe­reds så att du kan montera dem själv lätt och enkelt.

All inclu­si­ve

Trans­port, leverans och uppstäl­l­ning inklu­si­ve monte­ring. Allt på plats, säkert och i tid. Du kan alltid lita på vårt profes­sio­nel­la och snälla teama.

ATEPAA levere­rar ett genom­tänkt projekt och tillver­kar din inred­ning med fokus på detaljer. Observe­ra dock att detta kräver tid. Kontakta oss minst 2 månader innan du planerar öppna din klubb. Det räcker med att skriva till info@atepaa.com och resten kan vi disku­te­ra som partner i en vänlig atmosfär. Vi är säkra på att du blir positivt överra­skad.

Färg, material, lack eller struktur — det finns många detaljer som skiljer möbler från ATEPAA från konkur­ren­sen.
Kontakta oss för ännu mer inspi­ra­tion som vi kan använda i vårt gemen­sam­ma projekt.

Inget är bättre än att samtala och vad du som är kunden förvän­tar dig.
Men projek­tet ska basera på handlin­gar som förbe­reds tillsam­mans med byggnad­spro­jekt.
Vårt utföran­de­pro­jekt baserar på snitt och ritnin­gar som .dwg eller .pdf filer.
Det räcker med att vi får dessa handlin­gar och vårt projek­te­ring­ste­am tar hand om resten. Vi kontak­tar dig när vi kommer fram med den optimala lösnin­gen och det bästa priset för hela projek­tet.

Tillverk­nings- och monte­ring­stid tar ca. 3–6 veckor.

Användning:
  • recep­tion
  • hälsobar
  • redskaps­skåp
  • övriga möbler på indivi­du­ell bestäl­l­ning
  • speglar och bänkar för hårtork
Möjligheter:
  • projek­tet som förbe­reds från A-Ö av projek­te­ring­san­sva­ri­ga på ATEPAA
  • rådgi­vning
  • projekt anpassat till en bestämd budget
  • trans­port och monte­ring

ATEPAA projekt före avslutning.

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest