PRODUKTLINJE HEBE™

Hybridskåp (HEBE™ Hybrid)

Kvalitet och uthållighet.
Produktlinjen HEBE™ är något du kan lita på.

HEBE™ skåp finns tillgän­gli­ga i olika alter­na­tiv, beroende på vad du behöver.
— HEBE™ (Hybrid) är en samman­stäl­l­ning av stålram (*förzin­kat stål) och fronter tillver­ka­de av kompakt 12 mm tjock HPL-skiva.
— HEBE™ (Full HPL) skåp tillver­kas helt av kompakt HPL skiva som tål skadliga förhål­lan­den i omkläd­ning­srum på simhal­lar. *alter­na­tiv.

Hybrid­skåp (HEBE™ Hybrid) är mer esteti­ska och kan ställas samman i olika konfi­gu­ra­tio­ner. Produk­tlin­jen rekom­men­de­ras särskilt till fuktiga miljöer, t.ex. SPA, men kan även användas som alter­na­tiv för LUOVA™ eller KILII™ skåp.

Skåp som tillver­kas helt av HLP-skiva (HEBE™ Full HPL) har designats för våta miljöer med omkläd­ning­srum på simhal­lar.

Färdiga skåp

Det gör inget om dina skåp levere­ras utan monte­ring, allt förbe­reds så att du kan montera dem själv lätt och enkelt.

All inclu­si­ve

Trans­port, leverans och uppstäl­l­ning inklu­si­ve monte­ring. Allt på plats, säkert och i tid. Du kan alltid lita på vårt profes­sio­nel­la och snälla teama.

Användning:
 • klädskåp i omkläd­ning­srum på en arbet­splats eller idrot­t­san­läg­gning (HEBE Hybrid)
 • arbets­skåp på kontoret (HEBE Hybrid)
 • säker­hets­skåp
 • brevskåp
 • skåp på simhal­lar
Möjligheter:
 • valfri storlek
 • många kulörer
 • möjli­ghet att placera grafik
 • monte­ring av elektro­ni­ska eller mekani­ska lås
Typer:
 • stort urval olika moduler och typer av skåp
 • skåp med sockel
 • skåp med sittbänk (som standard eller med “upphängd sittbänk”)
 • skåp med fötter (10 cm)
Fördelar:
 • bestän­di­ghet
 • många olika kulörer
 • möjli­ghet till att tillver­ka person­ligt anpas­sa­de möbler
 • högkva­li­ta­ti­va HEBE-skåp kan användas i utrymmen inredda enligt högsta standar­der

ATEPAA projekt före avslutning.

Metallskåp som tillverkas på våra kunders specialbeställning kan användas som pålitliga och moderna möbler eller för att förvara personliga föremål på kunders sportklubbar, hotell eller arbetsplatser. Vi skapar lösningar som passar dina utrymmen med tanke på befintlig eller planerad inredning.

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest