Countries:
 • PRODUKTLINJE HEBE™

  Hybridskåp (HEBE™ Hybrid)

Kvalitet och uthållighet.
Produktlinjen HEBE™ är något du kan lita på.

HEBE™ skåp finns tillgän­gli­ga i olika alter­na­tiv, beroende på vad du behöver.
— HEBE™ (Hybrid) är en samman­stäl­l­ning av stålram (*förzin­kat stål) och fronter tillver­ka­de av kompakt 12 mm tjock HPL-skiva.
— HEBE™ (Full HPL) skåp tillver­kas helt av kompakt HPL skiva som tål skadliga förhål­lan­den i omkläd­ning­srum på simhal­lar. *alter­na­tiv.

Hybrid­skåp (HEBE™ Hybrid) är mer esteti­ska och kan ställas samman i olika konfi­gu­ra­tio­ner. Produk­tlin­jen rekom­men­de­ras särskilt till fuktiga miljöer, t.ex. SPA, men kan även användas som alter­na­tiv för ARTA™ eller KILII™ skåp.

Skåp som tillver­kas helt av HLP-skiva (HEBE™ Full HPL) har designats för våta miljöer med omkläd­ning­srum på simhal­lar.

Färdiga skåp

Det gör inget om dina skåp levere­ras utan monte­ring, allt förbe­reds så att du kan montera dem själv lätt och enkelt.

All inclu­si­ve

Trans­port, leverans och uppstäl­l­ning inklu­si­ve monte­ring. Allt på plats, säkert och i tid. Du kan alltid lita på vårt profes­sio­nel­la och snälla teama.

Användning:
 • klädskåp i omkläd­ning­srum på en arbet­splats eller idrot­t­san­läg­gning (HEBE Hybrid) 
 • arbets­skåp på kontoret (HEBE Hybrid) 
 • säker­hets­skåp
 • brevskåp
 • skåp på simhal­lar
Möjligheter:

 • valfri storlek
 • många kulörer
 • möjli­ghet att placera grafik 
 • monte­ring av elektro­ni­ska eller mekani­ska lås 
Typer:

 • stort urval olika moduler och typer av skåp 
 • skåp med sockel 
 • skåp med sittbänk (som standard eller med “upphängd sittbänk”) 
 • skåp med fötter (10 cm) 
Fördelar:

 • bestän­di­ghet
 • många olika kulörer 
 • möjli­ghet till att tillver­ka person­ligt anpas­sa­de möbler 
 • högkva­li­ta­ti­va HEBE-skåp kan användas i utrymmen inredda enligt högsta standar­der

ATEPAA projekt före avslut­ning.

Metal­l­skåp som tillver­kas på våra kunders special­be­stäl­l­ning kan användas som pålitli­ga och moderna möbler eller för att förvara person­li­ga föremål på kunders sport­klub­bar, hotell eller arbet­splat­ser. Vi skapar lösnin­gar som passar dina utrymmen med tanke på befin­tlig eller planerad inred­ning.