Countries:
 • PRODUKTLINJE KILI™

  Hybridprodukter som kläd- och säkerhetsskåp

Många olika möjligheter och kvalitet. Låt dig överraskas av KILI™ produkter.

Hybrid­pro­duk­ter som kläd- och säker­hets­skåp är en samman­stäl­l­ning av metal­l­ram och fronter i lackad MDF-skiva. Produk­tlin­jen KILII™ är en perfekt samman­stäl­l­ning av en robust stålkon­struk­tion i olika färger och ett stort urval av lackade MDF-skivor.

KILII™ skåp för omkläd­ning­srum är säkrare och tål slitage bättre än möbler som tillver­kas endast av trä- eller MDF-skivor. Som standard och beroende av modellen utrustas skåp med en stång med krokar eller en krok. Vill du lägga till en extra hylla eller en annan person­ligt anpassad detalj? Inget problem, vi vill att våra produk­ter uppfyl­ler alla förvänt­nin­gar.

Färdiga skåp

Det gör inget om skåpen levere­ras utan monte­ring, allt förbe­reds så att du kan montera dem själv lätt och enkelt.

All inclu­si­ve

Trans­port, leverans och uppstäl­l­ning inklu­si­ve monte­ring. Allt på plats, säkert och i tid. Du kan alltid lita på vårt profes­sio­nel­la och snälla team.

Användning:
 • klädskåp i omkläd­ning­srum på en hälso­klubb, sportan­läg­gning eller ett hotell 
 • perso­nal­skåp på kontor (t.ex. för bärbara datorer, dokument eller person­li­ga föremål) 
 • säker­hets­skåp
 • brevskåp
 • cykel­skåp
Möjligheter:

 • valfri storlek
 • många kulörer (ram — RAL-färger / fronter — ICA-, NSC-, RAL-färger) 
 • Mat eller High Gloss struktur 
 • möjli­ghet att placera grafik 
 • monte­ring av elektro­ni­ska eller mekani­ska lås 
 • ram tillver­kas i galva­ni­se­rat stål (*alter­na­tiv)
Typer:

 • stort urval olika moduler och typer av skåp 
 • skåp med sockel 
 • skåp med sittbänk (som standard eller med “upphängd sittbänk”) 
 • skåp med fötter ( 10. 14 cm) 
Fördelar:

 • modern lyxin­red­ning
 • många olika kulörer 
 • möjli­ghet till att tillver­ka person­ligt anpas­sa­de möbler 
 • högkva­li­ta­ti­va KILI-skåp kan användas i utrymmen inredda enligt högsta standar­der

ATEPAA projekt före avslut­ning.

Metal­l­skåp som tillver­kas på våra kunders special­be­stäl­l­ning kan användas som pålitli­ga och moderna möbler eller för att förvara person­li­ga föremål på kunders sport­klub­bar, hotell eller arbet­splat­ser. Vi skapar lösnin­gar som passar dina utrymmen med tanke på befin­tlig eller planerad inred­ning.