Designerklädskåp för omklädningsrum

KILII KLÄDSKÅP

Skåp för gym och hälso­klubb. Projek­tet var en möjli­ghet att föreslå material som inte ofta används för att tillver­ka skåp i omkläd­ning­srum. Men försla­get var lyckat och omkläd­ning­srum­met fick en helt ny image.

Projek­tet för Belinann klubben är en samman­stäl­l­ning av skåp med 3D-fronter och skåp med grafik utrusta­de med fötter och hänglås. Dessutom utrusta­des anläg­gnin­gen med säker­hets­skåp monte­ra­de inför omkläd­ning­srum­met. Projek­tet i Paris var också en chans att leverera många ovanliga detaljer, t.ex. plafon­der i taket och möbler tillver­ka­de på indivi­du­ell bestäl­l­ning.