Countries:
 • PRODUKTLINJE ARTA™

  Hybridprodukter som kläd- och säkerhetsskåp

Många olika möjligheter och kvalitet… Produktlinjen ARTA™

Hybrid­pro­duk­ter som kläd- och säker­hets­skåp är en samman­stäl­l­ning av metal­l­ram och fronter i lamine­rad skiva. Produk­tlin­jen ARTA är en perfekt samman­stäl­l­ning av en robust stålkon­struk­tion i olika färger och ett stort urval lamine­ra­de skivor. 

ARTA skåp för omkläd­ning­srum är säkrare och tål slitage bättre än möbler som tillver­kas endast av träski­vor. Som standard och beroende av modellen utrustas skåp med en stång med krokar eller en krok. Vill du lägga till en extra hylla eller en annan person­ligt anpassad detalj? Inget problem, vi vill att våra produk­ter uppfyl­ler alla förvänt­nin­gar.

Färdiga skåp

Det gör inget om skåpen levere­ras utan monte­ring, allt förbe­reds så att du kan montera dem själv lätt och enkelt.

All inclu­si­ve

Trans­port, leverans och uppstäl­l­ning inklu­si­ve monte­ring. Allt på plats, säkert och i tid. Du kan alltid lita på vårt profes­sio­nel­la och snälla team.

Användning::
 • klädskåp i omkläd­ning­srum på en arbet­splats eller idrot­t­san­läg­gning
 • perso­nal­skåp på kontoret (t.ex. för bärbara datorer) 
 • säker­hets­skåp
 • cykel­skåp
Möjligheter:

 • valfri storlek
 • många kulörer (ramar i RAL-färger / fronter i olika kulörer eller med trälik­nan­de bekläd­nad)
 • möjli­ghet att placera grafik 
 • monte­ring av elektro­ni­ska eller mekani­ska lås 
 • skåpens ram tillver­kas i galva­ni­se­rat stål (*alter­na­tiv)
Typer:

 • stort urval olika moduler och 
 • typer av skåp 
 • skåp med sockel 
 • skåp med sittbänk (som standard eller med “upphängd sittbänk”) 
 • skåp med fötter (10. 14 cm) 
Fördelar:

 • attrak­tivt pris 
 • stort urval kulörer eller trälik­nan­de bekläd­nad
 • möjli­ghet till att tillver­ka person­ligt anpas­sa­de möbler 
 • högkva­li­ta­ti­va ARTA-skåp kan användas i utrymmen inredda enligt högsta standar­der

ATEPAA projekt före avslut­ning.

Metal­l­skåp som tillver­kas på våra kunders special­be­stäl­l­ning kan användas som pålitli­ga och moderna möbler eller för att förvara person­li­ga föremål på kunders sport­klub­bar, hotell eller arbet­splat­ser. Vi skapar lösnin­gar som passar dina utrymmen med tanke på befin­tlig eller planerad inred­ning.